Szakszótár

B2B (Business to business)
két vagy több vállalat, intézmény között létrejövő kereskedelmi kapcsolat megjelölésére alkalmazott kifejezés.
B2C (Business to customer)
egy kereskedelmi vállalat és egy végső vásárló / fogyasztó közt létrejövő kereskedelmi kapcsolat megjelölésére alkalmazott kifejezés.
Cash flow
gazdasági fogalom, amely a vállalat pénzáramlásának megjelölésére szolgál. A vállalat egy meghatározott időszaka folyó bevételeinek és folyó kiadásainak különbözete.
Dátum splatnosti faktúry
a fizetési kötelezettség időpontja. Ez az időpont jelzi a vevő számára, hogy legkésőbb mikor esedékes a fizetés. Ezt az időpontot követően a számla, annak tartozékaival együtt, behajthatóvá válik.
Tartozás
az adós számára a szerződésből, vagy a törvényből adódó elmulasztott kötelezettsége; egy bizonyos kötelességet jelez.
Adós
természetes vagy jogi személy, akinek a hitelező felé bizonyos pénzbeli, dologi vagy egyéb (szolgáltatások vagy teljesítmény formájú) kötelezettsége (adóssága) van.
Elévülési idő
az az idő, amely elteltével a kintlévőség érvényességét veszíti. A kereskedelmi jogügyleteknél az elévülési idő 4 év, a polgárjogi ügyleteknél 3 év, a fuvarozásnál 1 év.
Jóváírás
az eladó által, a vásárló javára kiállított, az eladó pénzbeli tartozását (pl. reklamáció, az áru visszavétele, számlázási hiba, stb. következtében) jegyző dokumentum. Azon pénzösszeg, amelyet az eladó jóváír a vevő számára például jogos reklamáció, vagy a megegyezett összegtől eltérő számlázás esetén.
Végrehajtás
bírósági vagy egyéb határozat kényszervégrehajtása a hitelező igényeinek kielégítése érdekében.
Végrehajtási lap
valamelyik, a törvény által megszabott végrehajtási mód elvégzésére szóló meghagyás (például a kötelezett bérlevonásával és egyéb bevételeinek levonásával megvalósuló végrehajtás, vagy a kötelezett ingó- és ingatlan vagyonának eladásával megvalósuló végrehajtás). A végrehajtás elvégzésével megbízott végrehajtó állítja ki a végrehajtás ellen benyújtható óvás időpontjának leteltét, vagy az óvást elutasító jogerős bírósági határozat kézbesítését követően.
Számla
könyvelési bizonylat, amely két vállalkozói alany csereügyletét dokumentálja. A két vállalkozói alany közti viszony az áru vagy szolgáltatás cseréje által valósul meg. A kiállított összeg pontosságának és megalapozottságának ellenőrzésére szolgál.
A részletfizetési kedvezmény megvonása
amennyiben akár csak egy részletet is nem fizet meg az adós a fizetési határidőn belül, úgy a tartozás teljes összege visszafizetendő. Más szóval a részletfizetési ütemterv megszegése esetén a teljes fennálló tartozás behajthatóvá válik.
Fizetésképtelenség
a vállalkozói alany a jelenleg számára rendelkezésre álló pénzeszközök hiányában képtelen a pénzügyi kötelezettségei teljesítésére. A fizetésképtelenség azt jelenti, hogy a vállalat a fizetési határidőn belül a bevételek és a kiadások közti időbeli összhang hiányában nem rendelkezik a számlák megtérítésére szükséges pénzösszegekkel. A tartós fizetésképtelenség csődhöz vezethet.
Tőketartozás
a tartozás kamat nélküli arányos része. Az az összeg, amelyet a hitelező az adósnak kölcsönöz.
Csődeljárás
a csőd alapvető és következetes megoldására szolgál. A csődeljárás célja a fizetésképtelenné vált adós vagyonának értékesítése a hitelezők igényeinek kielégítése érdekében meghatározott sorrend alapján.
Kintlevőség
a hitelező igénye az adós pénzbeli vagy dologi teljesítésére vonatkozóan.
Elévülés
valamely jog, követelés bíróság előtti érvényesíthetőségének időmúlás következtében történő megszűnése.
Reklamáció
kifogás, panasz érvényesítése, hibás áru, szolgáltatás kifogásolása javításra vagy cserére vonatkozó kérelemmel.
Szerkezetváltás
a csődeljárás alternatív formája, válságos gazdasági helyzetben hatékony módszere a vállalkozói alany csődelhárításának a hitelezők egyidejű nagyobb mértékű kielégítése mellett, mint a csődeljárásnál alkalmazott módszer.
Választottbírósági szerződés
megegyezés a szerződő felek között arról, hogy a közöttük a meghatározott szerződéses vagy egyéb kapcsolat során kialakuló valamennyi, vagy néhány vitás ügyet választottbíróság útján fogják rendezni. Ennek formái az egyéni szerződés vagy a szerződéshez kapcsolódó választottbírósági kikötés. Kötelező az írásos forma, ellenkező esetben a szerződés érvénytelen.
Részletfizetési ütemterv
amennyiben az adós nem tudja egyszerre megfizetni a tartozását, részletfizetési ütemtervet köthet a hitelezővel, amely tartalmazza a pénzbeli követelés törlesztésének folyamatát.
Adósság elismerése
polgárjogi intézmény, amely a polgári jogviszony során keletkezett kötelezettségek biztosítására szolgál. Egyoldalú jogügylet az adós részéről a hitelező irányába. Tartalmazza az adós igazolását, hogy megtéríti az indokolt adósság összegét. Biztosítási funkciója van, amely megalapozza a követelés behajthatóságához szükséges újbóli tízéves elévülési idő megkezdését.
Kötelezettség elismerése
az adós kötelezettségi viszonyból (például adásvételi szerződésből) keletkezett kötelezettségének biztosítására szolgál. Egyoldalú jogügylet az adós részéről a hitelező irányába. A kötelezettség elismerésének lényege abban rejlik, hogy a kötelezettség elismerése jogilag feltételezi a kötelezettség meglétét annak elismerése idején. Ez azt jelenti, hogy a hitelezőnek nem szükséges bizonyítani a kintlévősége jogos mivoltát, mivel az adós írásban elismerte a követelést. A kötelezettség elismerésének további következménye, hogy a kötelezettség elismerésének napjától kezdődően megkezdődik az új elévülési időszak.
Csőd
csődben a fizetésképtelenné vált, vagy eladósodott alany van.
Késedelmi kamat
szankcionáló jellege van. Ha az adós a pénzbeli kötelezettsége, vagy annak egy részének megfizetésével késedelembe kerül, a hitelezőnek jogában áll az adósnak késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamatot a valós adósság teljesítése mellett százalékban határozzuk meg. A késedelmi kamat megállapítása vagy a szerződésben történik, vagy a törvény által, a Szlovák Köztársaság kormányrendelete által meghatározott kamatláb alapján.
Hitelező
természetes vagy jogi személy, akivel szemben az adós kötelezettséggel bír, ill. aki hitelt folyósít az adós részére. Az üzleti életben a hitelező leginkább az áru vagy szolgáltatás beszállítója egészen a kötelezettség megtérítéséig.
Kötelezettség
a vagyon idegen fedezeti forrása, a kötelezettség teljesítésére irányuló, általában pénzbeli formájú kötelesség, amely leginkább a kereskedelmi kapcsolatokból következik.
Kötelezettségi viszony
jogviszony, amely során a hitelező teljesítési jogot (kintlevőség) élvez az adós részéről, az adósnak pedig kötelessége a hitelezővel szemben a kötelezettségét teljesíteni.
Szerződés
két- vagy többoldalú jogi ügylet. A szerződéskötés folyamatának két fázisa ismert. Az első a szerződés megkötésére tett javaslat a másik pedig a javaslat elfogadása. A szerződés a megkötésére tett javaslat hatályba lépésével megkötöttnek minősül.
Kötbér
a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló jogi intézmény, melyről a szerződő felek a szerződésben állapodnak meg. A kötbér célja, hogy anyagi szankció hatályba helyezésének eshetősége mellett az adóst kényszerítse a kötelezettsége rendes teljesítésére. A kötbér az a pénzösszeg, amelyet az adós köteles a hitelezőnek megtéríteni, amennyiben nem teljesíti a szerződésből adódó kötelezettségét, amelyre a kötbér vonatkozik – tekintet nélkül arra, hogy a hitelezőnek a szerződésszegéssel keletkezik-e kára.
Szakértő
szakértői tevékenységet fejt ki. Speciális szakmai tevékenységet végez a szakértőkről, tolmácsokról és fordítókról szóló törvény alapján. Szakértő a szakértői jegyzékbe bejegyzett természetes vagy jogi személy lehet.
Top